Login

Ingediende Zienswijze

Op 16 januari heeft ReestdalEnergie een zienswijze ingediend op vernieuwde afwegingskader zonne-energie van de gemeente Hoogeveen. Dat nieuwe afwegingskader heeft o.a. tot doel om de inwoners van Hoogeveen mee te laten profiteren van de winsten die er gemaakt gaan worden met de grootschalige opwekking van zonne-energie in de gemeente Hoogeveen. In ieder geval meer dan bij het oude kader waar tegen veel weerstand was onder de bevolking. ReestdalEnergie is van mening dat de aanpassingen niet ver genoeg gaan om het beoogde doel te bereiken.

Geacht College van Hoogeveen,

Bij dezen onze zienswijze op het voorliggende concept-afwegingskader zonne-energie.
Onze opmerkingen betreffen met name het volgende onderdeel van het nieuwe afwegingskader:
Opmaat naar acceptatie: delen in de opbrengst 

Betrokkenheid ontstaat ook door iedereen in de omgeving te laten profiteren.
Hierbij kan gedacht worden aan het laten terugvloeien van de opbrengsten van de zonne-energie in het gebied en met dit geld dingen te doen die de leefbaarheid ten goede komen. De gemeente juicht dan ook toe dat de initiatiefnemer in een vroeg stadium een gelijkwaardige samenwerking met een gebieds(energie)coöperatie aangaat, al dan niet in combinatie met een gebiedsfonds. Hier ligt een kans om een bepaalde manier van acceptatie in de vorm van vergoedingen om te zetten in een samenwerking tussen initiatiefnemer en de omgeving.  Dorps-/energiecoöperaties en/of gebiedsfondsen, waarbij wordt geïnvesteerd in sociaal maatschappelijke projecten hebben een maatschappelijke meerwaarde en hebben daarom de voorkeur. 

Wij zijn van mening dat dit onderdeel er niet toe zal leiden dat een substantieel deel van de opbrengst van grootschalige opwek van de zonnestroom in Hoogeveen ten goede zal komen van de inwoners van Hoogeveen. Daartoe is de formulering hier veel te vrijblijvend. Wij zien dit als een bijzonder gemiste kans om de opbrengsten (het gaat hier om miljoenen) bijvoorbeeld ten goede te laten komen aan de soms kostbare andere noodzakelijke maatregelen op het gebied van de energietransitie zoals de isolatie van de woningen, aanschaf van warmtepompen en zonnepanelen op daken. ReestdalEnergie is bereid om samen met BronnenVanOns en andere partijen substantieel en op basis van gelijkwaardigheid deel te nemen in de ontwikkeling van zonneweides in samenwerking met de omgeving. Dit, op een wijze dat de winst volledig wordt gestort in een Hoogeveens Energietransitiefonds ter ondersteuning van noodzakelijke maatregelen in de gemeente Hoogeveen ten behoeve van de energietransitie. 

Wij hebben inmiddels de ervaring (Kronos – Fluitenberg) dat commerciële ontwikkelaars niet verder zullen gaan dan waartoe zij door het afwegingskader zullen worden gedwongen. Wij verwachten met het voorliggende afwegingskader, al is het zeker een verbetering t.o.v. het bestaande kader, dat we nog steeds in de praktijk geen zaken zullen kunnen doen met commerciële partners die uiteindelijk primair de winstmaximalisatie voor uitsluitend hun eigen project voor ogen zullen hebben. Dat is hun goed recht, maar het zal geen bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Hoogeveen.

Met vriendelijke groet,

namens ReestdalEnergie

Klaas Blanksma (voorzitter)